Documente Interes General

Documente Interes General

Postat de: admin Ultima actualizare: Luni, 01/07/2013 2177 Vizualizari

Regulament de ordine interoara al UIS.

Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative:

Codul Muncii, Legea nr. 53/2003 cu modificarile şi completările ulterioare;

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;

Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (M.O. nr.158/16.07.1997), cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.90/1996 privind protecţia muncii, republicata (M.O .nr.47/29.01.2001);

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (M.O. nr.663/23.10.2001);

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse şi de tratament între femei și bărbați (republicată în M.O. nr. 326/05.06.2013);

Prezentul Regulament intern stabileste cadrul general privind disciplina muncii în UIS, ca o necesitate evidenta pentru derularea, în conditii optime, a activităţii interne din Universitate.

UIS functionează în baza legislatiei în vigoare şi a propriei Carte adoptată de Senatul Universitatii, elaborată în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

În cadrul UIS îşi desfășoară activitatea următoarele categorii de salariaţi:

personal didactic – asistenți universitari, lectori universitari, șefi lucrări,  conferențiari universitari, profesori universitari şi profesori universitari consultanți;

personal didactic auxiliar, definit conform Legii nr. 1/2011 – Statutul Personalului Didactic;

personal de cercetare, format din cercetatori stiintifici și asistenți de cercetare cu studii superioare, conform prevederilor legii nr. 319/2003 privind statutul persoanelor de cercetare - dezvoltare;

personal administrativ, nedidactic.

Salariaţii, indiferent de categoria din care fac parte, pot fi titulari în UIS sau asociati.

În cadrul UIS se desfasoara activitati didactice si de cercetare stiintifică, de către personalul didactic și de catre studenti - care constituie comunitatea universitară, precum şi activități economice, de gospodarire și de administrare a patrimoniului universitatii - de către personalul de specialitate, economic, tehnic și administrativ.

Toate categoriile de salariați vor avea încheiate cu UIS contracte, convenții sau acorduri de muncă, dupa caz, în acord cu legislatia în vigoare și cu reglementarile interne ale UIS.

Carta Universităţii „Ioan Slavici” din Timișoara


Art. 1. Universitatea „Ioan Slavici” Timişoara este autorizată să funcţioneze provizoriu în cadrul Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici” Timişoara, până la obţinerea acreditarii prin lege când va deveni persoana juridică.
Art. 2. Identitatea Universităţii „Ioan Slavici” Timişoara este fixată prin:
a) Denumire: Universitatea „Ioan Slavici” Timişoara.
b) Sigla şi ţinuta de ceremonie (roba şi toca), stabilite de Senat.
c) Sediul Rectoratului: Str. Diaconu Coresi (Dr. Aurel Păunescu Podeanu) nr. 144, Timişoara, judeţul Timiş.
Art. 3. Universitatea „Ioan Slavici” Timişoara este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza Constituţiei României din 1991, a legislaţiei învăţământului şi îşi desfăşoară activitatea în deplină autonomie şi libertate academică într-un spaţiu propriu, cu un buget format din sumele alocate din donaţii, sponsorizări şi din resurse proprii.
Art. 4. Universitatea „Ioan Slavici” Timişoara funcţionează ca instituţie de drept privat şi de utilitate publică.

Codul Etic al Universităţii „Ioan Slavici” din Timișoara

Codul etic vine în sprijinul bunei practici academice, constituindu-se ca un suport în vederea asigurării unui contract moral între membrii comunităţii academice ce suplimentează drepturile si îndatoririle stipulate juridic. Menirea sa este de a cultiva un mediu academic în are indivizii sa aibă garanţia ca îşi pot desfăşura activitatea conform unor reguli bune si drepte care sa faciliteze apartenenţa la un context academic autentic.

inapoi la top