Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din UIS:
 • Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din UIS va respecta cu stricteţe conţinutul şi procedurile stipulate în: Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 319/2003 privind Statul personalului de cercetare – dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1339/29.12.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învățământul superior, publicată în MO nr. 3 din 03.01.2024, Ordinul MEN nr. 6.129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, publicat în MO nr. 123 din 15.02.2017.
 • Concursurile au un caracter deschis. La concurs poate participa orice persoană fără nici o discriminare, în condițiile legii, referitoare la sex, origine etnică sau socială, cetățenie, religie ori credință, dizabilități, opinii politice, condiție socială sau economică.
 • Pentru ocuparea unui post didactic și de cercetare pot candida numai persoane care îndeplinesc standardele minime și obligatorii pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior, aprobate prin ordin al ministrului educației aflat în vigoare la data desfășurării concursurilor, potrivit art. 156, alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare standarde minimale naționale.
 • Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, denumită în continuare metodologie proprie, prevede standardele minimale de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare pentru următoarele funcţii didactice şi de cercetare prevăzute la art. 200 din Legea învățământului superior nr. 199/2023:
  A. Funcții didactice:
  a)      asistent universitar;
  b)      lector universitar/şef de lucrări;
  c)      conferenţiar universitar;
  d)     profesor universitar;
  B. Funcții de cercetare:
  e)      asistent de cercetare;
  f)       cercetător ştiinţific;
  g)      cercetător ştiinţific gradul III;
  h)      cercetător ştiinţific gradul II;
  i)        cercetător ştiinţific gradul I.
  Standardele aferente funcţiilor didactice și de cercetare sunt cerinţe minime şi obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiilor respective şi sunt denumite în continuare standardele minimale ale universităţii și cuprind: standardele minimale naționale conform Ordinului MEN nr. 6129/2016 și standardele minimale și obligatorii interne stabilite de universitate. 
 • Standardele prevăzute  sunt stabilite și aprobate de către senatul universitar.
 • Pentru posturile prevăzute la alin 1 lit. c, d, h și i, standardele minimale și obligatorii ale universității  nu pot deroga de la standardele minimale naționale aprobate prin ordin al ministrului, potrivit art. 156 alin. (1) lit. a)  și alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare. Standardele minimale și obligatorii interne sunt superioare sau egale standardelor minimale naționale.

Posturi scoase la concurs 28 noiembrie 2022

lista posturilor scoase la concurs

PROGRAM CONCURS ianuarie 2021

MO 24.11.2020

Lector univ pozitia 25 -2021

Lector univ pozitia 23 -2021 

Asistent univ pozitia 25 -2021 cerere_inscriere_la_concurs

Sef de lucrari pozitia 25

Sef de lucrari pozitia 18 (1)

Monitorul oficial

Lector pozitia 23

Lector pozitia 25

Sef de lucrari pozitia 18

PROGRAM CONCURS februarie 2019

Lector universitar pozitia 22

Lector univ pozitia 20

HG 883_2018

Conferentiar universitar pozitia 10

ANUNT POSTURI M.O

Asistent univ pozitia 27

8080_hg_883-2018_mod_hg_457

Decizie informare castigatori concurs

Anexa 3 Fisa de verificare a indeplinirii standardelor 2020-2021

PROGRAM CONCURS . 2019 

Anexa 3 – Verificare indeplinire standard

Fisa de verificare a indeplinirii standardelor Cerere_inscriere_la_concurs

 

Metodologie recunoastere diploma doctor

Metodologie recunoastere functii didactice

Metodologie recunoastere calitate conducator de doctorat

Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere în UIS pentru mandatul 2020 – 2024

Metodologia privind organizarea și desfășurarea Referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului, legislatura 2024 _ 2029

HS 134_1_11.05.2023

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ALEGERILOR STRUCTURILOR ŞI FUNCŢIILOR DE CONDUCERE UIS, LEGISLATURA 2024 _ 2029

CALENDARUL ALEGERILOR UIS LEGISLATURA 2024 _ 2029

HS nr. 19_23.01.2024

Decizie CA Nr. 20_23.01.2024

Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica

Metodologie proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante UIS