Carta Universitatii Ioan Slavici

Extras din Carta Universitatii „Ioan Slavici” din Timișoara, puteti descarca întregul fișier, acesta fiind atașat mai jos.

Articolul 1

(1) Prezenta Cartă cuprinde ansamblul de drepturi şi obligaţii, precum şi normele care reglementează viaţa comunităţii academice în spaţiul universitar propriu şi are la bază principiul autonomiei universitare care vizează domeniile conducerii, structurării şi funcţionării Universităţii, ale activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică.

(2) Elaborarea Cartei se face în conformitate cu prevederile cuprinse în Constituţia României, Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, cu alte acte normative aplicabile domeniului, precum și cu normele Uniunii Europene.

(3) Stabilirea competenţelor la nivelul fiecărei structuri: universitate, facultate, departament se face conform celor cuprinse în Cartă.

Articolul 2

(1) Universitatea  “Ioan Slavici” din Timişoara, denumită în prezenta Cartă sub acronimul UIS, este o instituţie particulară de învăţământ superior şi cercetare, înfiinţată şi organizată de către Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici”, conform Hotărârii Tribunalului Timiș (dată prin sentința civilă nr. 544 din 04.01.2000 rămasă definitivă și irevocabilă), integrată în sistemul naţional de învăţământ. Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara este o persoană juridică fără scop patrimonial, are caracter non – profit, este apolitică și dispune de autonomie universitară în conformitate cu prevederile în vigoare.

(2) Universitatea are în componenţă următoarele facultăţi:

1. Facultatea de Inginerie;

2. Facultatea de Ştiinţe Economice.

(3) Denumirea Universităţii este: Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara

Sediul Universităţii este: Timişoara, str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu, nr. 144, judeţul Timiş, România

(4) Universitatea are emblemă proprie.

(5) Universitatea s-a constituit pe o durată nedeterminată.

Articolul 5

(1) Universitatea are misiunea de a desfăşura învăţământ superior, urmărind formarea de specialişti de înaltă calificare în aceste domenii, pregătirea pentru viaţă ca cetăţeni activi într-o societate democratică, păstrarea şi dezvoltarea, prin predare, învăţare şi cercetare a unei baze de cunoştinţe complexe şi avansate şi, nu în ultimul rând, pregătirea pentru angajarea sustenabilă.

(2) Misiunea Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ – Universitatea „ Ioan Slavici”, de la înfiinţare, menţionată şi în Statut, a fost şi rămâne, misiune de educare, învăţământ şi orientare către nou, de stimulare a cercetării ştiinţifice, atât în rândul tinerei generaţii, cât şi a adulţilor. Principalele obiective realizabile prin intermediul procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, organizate în cadrul Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara, sunt următoarele:

 • Pregătirea unor specialişti de înaltă competenţă, cu solide cunoştinţe profesional-ştiinţifice şi cu deprinderi practice, în profilul fiecăreia dintre specializările abordate în cadrul celor două facultăţi menţionate anterior;
 • Formarea la absolvenţi a unei noi mentalităţi economice, juridice şi ştiinţifice, adecvate pentru cadrul organizatorico-social specific economiei concurenţiale de piaţă, care se caracterizează prin mobilitate, profunzime, spirit întreprinzător şi inovaţional, cu implicaţii asupra tuturor activităţilor din domeniul socialului, al producţiei şi serviciilor;
 • Dezvoltarea unor atitudini creative în pregătirea viitorilor specialişti, care să devină capabili să-şi asume răspunderi şi să contribuie efectiv la soluţionarea unor aspecte concrete, teoretice şi practice, ale fiecărei profesiuni în parte, corespunzător cerinţelor activităţii social-economice şi ale protecţiei mediului înconjurător.

Articolul 6

(1) Obiectivele Universităţii se realizează prin participarea tuturor membrilor comunităţii universitare şi urmează a fi actualizată şi amendată de către Senat, în relaţie cu modernizarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice, şi cu modificările legislative naţionale şi comunitare (europene).

(2) Valorile care-i definesc activitatea şi obiectivele sunt: integritatea, cinstea, competenţa, principialitatea şi respectul faţă de lege şi beneficiarii serviciilor academice.

(3) Prezenta Cartă stabileşte următoarele obiective:

 • apărarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale membrilor comunităţii academice;
 • formarea de specialişti în domeniile: economic şi inginereşti, capabili ca  prin pregătirea ce o vor dobândi, să răspundă cerinţelor unei societăţi întemeiate pe statul de drept şi economia de piaţă integrată în circuitul contactelor politice, juridice, sociale şi economice europene, răspunzând  astfel  unui  imperativ  de  mare actualitate;
 • cercetare ştiinţifică prin creaţie individuală şi instituţională în domeniul juridic şi economic cu susţinerea performanţei ştiinţifice a membrilor Universităţii la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, cu acordarea de sprijin material pentru participarea la aceste manifestări;
 • structurarea,  predarea  şi  asimilarea  unui  învăţământ universitar, flexibil şi cuprinzător, corespunzător standardelor internaţionale acceptate;
 • asigurarea pentru studenţi a posibilităţilor de studiu, prin programarea cursurilor şi seminariilor, astfel încât să le fie cât mai accesibile, prin  buna  dotare  a  bibliotecilor,  prin achiziţionarea şi punerea la dispoziţie a lucrărilor semnificative în domeniul ingineresc şi economic care apar sau vor apare în ţară sau străinătate, cât şi prin folosirea posibilităţilor de tipărire şi multiplicare de care dispune Fundaţia, pentru asigurarea cursurilor la toate disciplinele de studiu;
 • în raport de amploarea şi profunzimea mutaţiilor pe care le cunoaşte legislaţia, Universitatea va stimula moral şi material efortul cadrelor didactice de a oferi studenţilor, în fiecare an, cursuri care să reflecte cu fidelitate şi claritate aceste mutaţii;
 • folosind relaţiile de parteneriat cu universităţile europene, vor fi trimise la specializare cadre didactice, mai ales tinere, asigurându-se burse de studii la respectivele universităţi, pentru studenţii cu calităţi deosebite, atât prin programele specifice, cât şi folosind convenţiile bilaterale de sprijin reciproc încheiate cu universităţile respective;
 • se vor organiza manifestări ştiinţifice pe teme de mare actualitate cu invitarea unor mari specialişti din ţară şi străinătate.
 • se va asigura participarea studenţilor merituoşi la reuniunile ştiinţifice organizate de Universitate sau Fundaţie, cât şi la alte reuniuni ştiinţifice din ţară şi străinătate.

Articolul 7

(1) Misiunea şi obiectivele asumate de UIS sunt fundamentate pe următoarele norme și valori:

 • calitate şi profesionalism în educaţie, cercetare şi administraţie;
 • sustenabilitate şi realism în proiectarea obiectivelor;
 • responsabilitate şi implicare în realizarea sarcinilor;
 • orientare spre nevoile comunităţii locale şi regionale;
 • dimensiune naţională şi internaţională a viziunii şi misiunii universităţii;
 • transparenţă şi eficienţă managerială şi financiară;
 • consultarea comunităţii universitare în luarea deciziilor.

(2) Valorile care definesc UIS sunt: profesionalism, etică şi responsabilitate, inovare, implicare, interdisciplinaritate, dinamism, vizibilitate, dialog intercultural.