Comisia de Evaluare a Calitatii

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din  Universitatea “Ioan Slavici” din Timișoara reprezintă organismul de coordonare a activităților de evaluare și asigurarea calității la nivel instituțional, în acord cu viziunea, misiunea și cultura organizațională a Universității “Ioan Slavici” din Timișoara și în concordanță cu evoluția națională și internațională în domeniu.

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CEAC

(1) În cadrul Universității “Ioan Slavici” din Timișoara, structura CEAC cuprinde:

         Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, constituită la nivel instituțional (denumită în continuarea CEAC-UIS);

          Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul fiecărei facultăți a instituției (denumită în continuarea CEAC-F);

(2) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul Universității “Ioan Slavici” din Timișoara, CEAC-UIS, formată din 5 – 9 membri, are următoarea componență (într-un număr relativ egal):

  • Președintele comisiei, care este conducătorul instituției – Rectorul sau un coordonator desemnat de acesta (prorector), sub a cărui îndrumare îşi desfăşoară activitatea Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
  • reprezentanți ai corpului profesoral;
  • reprezentanți ai studenților;
  • reprezentanți ai angajatorilor;
  • reprezentanți ai absolvenților.

(3) Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul fiecărei facultăți ai instituției (CEAC-F) sunt numite prin decizii ale decanului.

(4) Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt numiţi de Senatul universităţii, prin vot, pe baza propunerilor Președintelui CEAC-UIS. Ei nu pot îndeplini funcţii de conducere în cadrul instituţiei de învăţământ superior – cu excepţia prorectorului coordonator – şi nici într-o altă instituţie de învăţământ.  

Atribuțiile Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC-UIS) sunt:

a) Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea Universităţii

b) Coordonează activităţile având ca scop funcţionarea eficientă şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii din Universitate, în acord cu viziunea, misiunea şi politica educațională a universităţii, în concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale referitoare la calitatea învăţământului superior;

c) Coordonează acţiunile de audit intern şi evaluarea calităţii serviciilor şi proceselor din universitate şi propune soluţii corective;

d) Colaborează la elaborarea și verificarea documentelor calității din Universitate;

e) Elaborează planul de îmbunătăţire a calităţii în Universitate şi monitorizează realizarea acestuia;

f) Elaborează anual un Raport de autoevaluare a calității privind calitatea proceselor şi activităţilor din Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara;

g) Asigură accesul la informaţiile referitoare la calitate prin publicarea acestora;

h) Cooperează cu ARACIS și cu alte instituții și organisme abilitate din țară și din străinătate, potrivit prevederilor legale.