Competente Dobandite in Contabilitate si Informatica de Gestiune

Prin urmarea programului de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune veţi dobândii următoarele competenţe:

Competenţe profesionale:

C1. Identificarea și înregistrarea operațiunilor economice în contabilitatea entității/organizației;

C2. Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;

C3. Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale;

C4 Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari;

C5 Derularea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil.

Competenţe transversale:

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, riguroasă, eficientă și responsabilă;

CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei;

CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului

Ocupaţii posibile conform COR: Administrator baze de date – 252101; Administrator credite – 241215; Analist – 251201; Analist pret de revenire/costuri – 241220; Auditor intern – 241105; Auditor intern în sectorul public – 241306; Cenzor – 241201; Comisar Garda Financiara – 241202; Consilier financiar-bancar – 241203; Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiunea economica – 263106; Consultant bugetar – 241208; Consultant în informatica – 251901; Controlor de gestiune – 241106; Expert contabil-verificator – 241102; Lichidator – 241218; Ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare) – 241230; Referent de specialitate financiar-contabilitate – 241104; Revizor contabil – 241103;

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Inspector taxe şi impozite (studii superioare); Economist –contabil

Noua curriculă a specializării a fost astfel gândită încât să asigure:

1.  flexibilitate şi adaptabilitate în raport cu interesele şi performanţele studenţilor;

2. compatibilitatea planurilor de învăţământ la nivel naţional şi european;

3. promovarea abordărilor interdisciplinare în pregătirea pentru profesie;

4. timp de studiu individual al studenţilor, pentru activităţi şi stagii de formare practică specifice domeniului de pregătire.

Competenţele, deprinderile şi cunoştinţele dobândite pot fi aprofundate prin continuarea studiilor la programele de masterat şi apoi de doctorat, asigurându-se educaţia şi dezvoltarea profesională continuă a absolvenţilor specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune, în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi cu nevoile societăţii manifestate pe piaţa forţei de muncă.

Cursurile oferite se regăsesc în Planul de învăţământ corespunzător ciclului de studiu – licenţă. Ele se înscriu în categoria disciplinelor teoretice fundamentale, prevazute în trunchiul comun pentru toate specializările, precum şi în cea a disciplinelor de specialitate corespunzătoare programului de studii.

Pentru marea majoritatea disciplinelor există materiale didactice elaborate de cadrele didactice ce se vor pune la dispoziţia studenţilor. Prezentarea detaliată a disciplinelor oferite în cadrul specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune poate fi vizualizată prin intermediul Fişei disciplinei, elaborată pentru fiecare disciplină cuprinsă în planul de învatamânt.

Flexibilizarea programului de studii este asigurată prin discipline opţionale şi discipline facultative. Disciplinele la alegere (opţionale) sunt propuse începând cu semestrul întâi al anului 2 de studiu completând traseul de specializare a studentului. Alegerea traseului se face de către student, înainte de începerea anului universitar din care fac parte semestrele ce conţin disciplinele opţionale.