Consiliu

Consiliul facultății

(1) Consiliul facultăţii este organismul decizional şi deliberativ al facultăţii.

(2) Consiliul facultăţii se convoacă de către decan din proprie iniţiativă sau la cererea scrisă a cel puţin o treime dintre membrii Consiliului facultăţii.

(3) Decanul, prodecanul  și directorul de departament sunt membri de drept în Consiliul facultății.

(4) Din Consiliile facultăților nu pot face parte Președintele senatului, Rectorul și Prorectorii.

(5) Consiliul facultății este format în proporție de maximum 75% din reprezentanți ai personalului didactic și de cercetare titular și de minimum 25% din reprezentanți ai studenților din cadrul facultății, astfel:

(a) Reprezentanții personalului didactic și de cercetare sunt aleși prin votul universal, direct și secret al cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul facultății. Reprezentanții personalului didactic și de cercetare pot fi membri ai consiliului facultății atâta timp cât dețin statutul de titular al facultății.

(b) Reprezentanții studenților în consiliul facultății sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor studenților înmatriculați la programele de studii universitare de licență din cadrul facultății. Reprezentanții studenților în consiliul facultății pot fi membri ai consiliului atâta timp cât își păstrează statutul deținut la data alegerii  lor.

(c) Numărul de membri, cadre didactice și de cercetare și studenți, în consiliile facultăților este de 11.

(6) Mandatul consiliului facultății este de 4 ani.

(7) Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:

 1. aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
 2. aprobă programele de studii gestionate de facultate;
 3. controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;
 4. avizează statele de funcţii pentru personalul didactic şi de cercetare din facultate;
 5. propune numărul de studenţi pe specializări şi forme de învăţământ;
 6. stabileşte criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice, cu respectarea reglementărilor existente la nivel naţional;
 7. validează directorii de departament aleşi de structurile respective;
 8. aprobă rezultatele evaluării periodice ale activităţii didactice şi de cercetare din facultate, la propunerea decanului;
 9. adoptă planul strategic de dezvoltare a facultăţii şi planurile operaţionale anuale ale facultăţii;
 10. îndeplineşte alte atribuţii aprobate de Senatul universitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 11. aprobă, la propunerea decanului, aplicarea de sancţiuni personalului didactic şi  de cercetare, în limitele competenţelor acordate de lege.

(8) Hotărârile Consiliului facultăţii se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.

(9) Hotărârile Consiliului facultăţii se adoptă prin vot deschis. În anumite situaţii, Consiliul facultăţii poate decide recurgerea la votul secret.