Prezentare Program de Studii Contabilitate si Informatica de Gestiune

1. Misiunea programului de studii

Misiunea specializării este una didactică şi de cercetare ştiinţifică, adecvate specificului actual al mediului de afaceri intern și internațional, fiind reprezentată de aplicarea unei curricule academice şi a unor programe analitice pe baza unor fişe ale disciplinelor care să permită specializarea complexă în domeniul financiar – contabil, oferind studenţilor conceptele, metodele, instrumentele şi mecanismele care contribuie la dezvoltarea capacităţii intelectuale şi acumularea cunoştiinţelor de specialitate, ca premise esenţiale ale formării de specialişti în domeniul financiar – contabil.

Programul de studii  Contabilitate şi Informatică de Gestiune îşi propune formarea de   specialişti în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune, capabili să aplice conceptele, principiile, metodele si regulile contabilităţii si ale informaticii de gestiune si să dezvolte abilitati de sintetizare şi interpretare a informaţiilor financiar-contabile în vederea aprecierii pozitiei financiare si a performanțelor entităților economico – financiare care activează în sectorul serviciilor financiare din ţară şi din străinătate.

2. Obiectivele programului de studii

Obiectivul programului de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune constă în formarea de competenţe profesionale şi de aptitudini practice necesare viitorilor economişti, precum şi în educarea studenţilor prin transmiterea şi dezvoltarea cunoştinţelor teoretice, fundamentale şi de specialitate din domeniul financiar-contabil, astfel:

Competenţe profesionale:

C1. Identificarea si înregistrarea operatiunilor economice în contabilitatea entitatii/organizatiei;

C2. Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;

C3. Prelucrarea informatiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile si/sau fiscale;

C4. Determinarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari;

C5. Derularea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil.

Competenţe transversale:

CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, riguroasă, eficientă si responsabilă;

CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipă plurispecializată si aplicarea de tehnici de relationare si muncă eficientă în cadrul echipei;

CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continuă si valorificarea eficientă a resurselor si tehnicilor de învat are pentru propria dezvoltare.

 În vederea realizării misiunii, obiectivele specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune  vizează:

a. formarea unor specialişti cu pregătire multidisciplinară, în vederea obținerii obținerii cunoștințelor și aptitudinilor pentru un economist – contabil competent, capabil a se adapta evoluţiei mediului de afaceri românesc şi european;

b. desfăşurarea şi susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi  a studenţilor în programe de cercetare care să le deschidă noi direcţii de acţiune şi să contribuie la creşterea calităţii învăţământului superior economic românesc;

c. formarea de specialişti cu un sistem de gândire şi acţiune propriu, capabil să găsească soluţii optime pentru funcţionarea  eficientă  a economiei naţionale.