Recunoasterea calitatii de conducator de doctorat

METODOLOGIA PRIVIND RECUNOAȘTEREA AUTOMATĂ, ÎN UNIVERSITATEA “IOAN SLAVICI” DIN TIMIȘOARA, A CALITĂȚII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT OBȚINUTĂ ÎN INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR ACREDITATE DIN STRĂINĂTATE

Metodologia proprie a Universității “Ioan Slavici” din Timișoara privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținută anterior în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate la nivelul instituției este realizată în conformitate cu:

–       Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Art. 166 şi Art. 2016;

–       Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;

–       Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare;

–       Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice nr. 5921/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate;

–       Carta Universității “Ioan Slavici” din Timișoara.

 1. DISPOZIȚII GENERALE

(1) Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută în instituţii acreditate de învăţământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state (https://www.cnred.edu.ro/en/updated-list-prestigious-foreign-universities), aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic, se recunoaşte automat de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România;

(2) Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută la alte instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate decât cele menţionate la alin. (1) se recunoaşte numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar;

(3) Prevederile prezentului ordin se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe;

 (4) Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat şi ocuparea unei funcţii didactice în sistemul românesc de învăţământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare;

(5) UIS poate consulta, dacă este cazul, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (denumit în continuare CNRED) şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

 1. DOSARUL, PROCEDURA ȘI EMITEREA DECIZIEI DE RECUNOAȘTERE

 II.1. Conținutul dosarului privind recunoașterea calității de conducător de doctorat  sau a abilitării

 (1)  În vederea recunoaşterii calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării, solicitantul depune dosarul de recunoaştere la secretariatul UIS.

(2) Dosarul cuprinde următoarele documente:

 1. a) cerere de recunoaştere a calității de conducătorde doctorat sau abilitării, redactată conform  modelului din Anexa 1 și semnată de către solicitant;
 2. b) act de identitate – copie – şi dovada schimbării numelui – copie şi traducere legalizată (dacă este cazul);
 3. c) diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la punctul I.1. (în copie și traducere legalizată), respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate (atestat în copie legalizată, însoțit de diploma de doctor în copie);
 4. d) diploma/adeverinţă care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituţiile prevăzute la punctul I.1., în care trebuie menționat clar domeniul de studii doctorale în care solicitantul a obținut conducerea de doctorat sau abilitarea (în copie și traducere legalizată);
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) lista de lucrări și contribuții științifice, asumată prin semnătură de către solicitant.

 II.2. Procedura privind recunoșterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării

(1) Comisia care evaluează dosarul de recunoaștere și care pronunță soluția cu privire la solicitarea de recunoaștere, denumită în continuare Comisie de evaluare, cuprinde în structura sa 3 membri. Comisia de evaluare este numită prin Decizie a Rectorului UIS (Anexa 2).

(2) Pentru evaluarea dosarului de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării, comisia procedează astfel :

 1. a) verifică statutul instituției de învățământ superior care a emis documentele supuse recunoașterii și programul de studii univorsitare de doctorat în care solicitantul solicită, recunoașterea calității de conducător de doctorat sau abilitării. În cazul în care există îndoieli asupra autenticității și legalității emiterii documentelor depuse la dosar, acestea se transmit către CNRED în  format electronic pentru verificare, constatarea CNRED fiind obligatorie;
 2. b) respinge dosarul în cazul în care instituția emitentă a documentului care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea nu se încadrează încerințele menționate la I(l) și (2) din prezenta metodologie;
 3. c) comisia de evaluare va elabora un raport, care conține soluția cu privire la solicitarea de recunoaștere, în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea dosarului (exceptândcazul în care documentele necesită verificări suplimentare la instituțiile competente).  Hotărârea comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor comisiei, pe care o transmite conducerii universității.
 4. d) Decizia emisă de către UIS poate fi contestată în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia către solicitant. Contestația se depune la Secretariatul UIS și este rezolvată de cătreComisia de soluționare a contestațiilor, formată din 3 membrii, alții decât cei care au constituit Comisia de evaluare evaluare.Comisia de soluționare a contestațiilor este numită prin Decizie a Rectorului UIS. Raportul Comisiei de soluționare a contestațiilor care conține hotărârea se elaborează în cel mult  30 zile de la data înregistrării la universitate și are un caracter definitiv la nivelul UIS. Ulterior, decizia definitivă a Universității poate fi atacată la instanțele de judecată.
 5. e)Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a calității de conducător de doctorat / a abilitării se emite de către Rectorul Universității “Ioan Slavici” din Timișoara, conform normelor legale.Decizia este comunicată solicitantului prin poștă și prin email, la adresa de corespondență, respectiv adresa de email indicată în cererea de recunoaștere.

 III. DISPOZIȚII FINALE

 (1) Recunoaşterea de către UIS a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate este valabilă şi produce efecte juridice la nivelul acestei instituţii de învăţământ superior.

(2) Recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării de către CNRED este valabilă şi produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.

(3) Prezenta Metodologie proprie a UIS privind recunoaşterea automată a calității de conducător de doctorat obținută în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate la nivelul instituției a fost aprobată de Senatul Universității “Ioan Slavici” din Timișoara în ședința din data de 09.05.2018, dată la care intră în vigoare.