Recunoasterea diplomei si a titlului de doctor

METODOLOGIA PRIVIND RECUNOAȘTEREA AUTOMATĂ, ÎN UNIVERSITATEA “IOAN  SLAVICI” DIN TIMIȘOARA,  A DIPLOMEI DE DOCTOR ŞI A TITLULUI DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE SAU ÎNTR-UN DOMENIU PROFESIONAL, OBŢINUTE ÎN STRĂINĂTATE

Metodologia proprie a Universității “Ioan Slavici” din Timișoara (UIS) privind recunoașterea automată a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate este elaborată în conformitate cu:

  • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Art. 158, alin. (6), Art. 162, alin. (1), Art. 168 – 169  și Art. 216 alin. (2), lit. f);
  • Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.158/2012 privind aprobarea Listei universităților de prestigiu din alte state, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul ministrului educaţiei naţionale și cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare;
  • Ordinul ministrului educaţiei naţionale și cercetării ştiinţifice nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamnetului de organizare și funcționare a Centrului de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, cu modificările și completările ulterioare; 
  • Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice nr. 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe, sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate;
  • Carta Universității “Ioan Slavici” din Timișoara.

I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.  Prezenta metodologie stabilește modalitatea prin care se efectuează recunoașterea automată, în cadrul Universității “Ioan Slavici” din Timișoara (UIS), a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate.

Art. 2. Universitatea “Ioan Slavici” din Timișoara (UIS) recunoaște diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la:

a) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;

 b) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state (https://www.cnred.edu.ro/en/updated-list-prestigious-foreign-universities), aprobată/actualizată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice;

c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Art. 3. Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, conform prezentei metodologii este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul UIS.

Art. 4. Recunoaşterea de către UIS a diplomei şi titlului de doctor se realizează în scopul ocupării unei funcţii didactice sau de cercetare în cadrul UIS.

Art. 5. Exercitarea drepturilor conferite de diploma şi titlul de doctor recunoscute în UIS se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi regulamentele universităţii.

Art. 6. UIS poate consulta, dacă este cazul, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (denumit în continuare CNRED) şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (denumit în continuare CNATDCU).

Art. 7. Pentru analiza dosarelor de recunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, se va percepe o taxă de procesare stabilită anual de către Consiliul de administrație, care include şi taxele poştale pentru corespondenţa cu solicitanţii.

II. PROCEDURA DE RECUNOAȘTERE

Art. 8. Conținutul dosarului privind recunoașterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate

(1) În vederea recunoaşterii diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, solicitantul depune dosarul de recunoaştere la secretariatul UIS, care îi va da număr de înregistrare.

(2) Dosarul cuprinde următoarele documente:

a) cerere de recunoaştere depusă în nume propriu de către solicitant, redactată conform  modelului din Anexa 1 și semnată de către solicitant. În cerere se vor menţiona obligatoriu toate datele de contact (corespondenţă) ale solicitantului, în vederea comunicării pe parcursul procesului de recunoaştere, solicitantul asumându-şi corectitudinea datelor declarate. Nesoluţionarea cererii nu poate fi imputată universităţii în cazul în care solicitantul nu urmăreşte corespondenţa primită sau nu dă curs în termen solicitărilor privind dosarul de recunoaştere;

b) actul de identitate (în copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea cu originalul) şi, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în raport cu numele de pe actele de studii (în copie legalizată, respectiv copie şi traducere legalizată, după caz);

c) diploma de doctor obţinută la una din instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la Art. 2 din metodologie (în copie şi traducere legalizată), însoţită, dacă este cazul, de un document eliberat de instituţia emitentă a actului de studii care să conţină denumirea domeniului de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obţinut diploma şi titul de doctor (acest document nu este necesar dacă domeniul de doctorat este indicat în diploma de doctor);

d) rezumatul tezei de doctorat și teza de doctorat în format electronic sau link către adresa site-ului unde este postat(ă) rezumatul/teza, într-o limbă de circulaţie internaţională (link-ul va fi indicat în cererea de recunoaştere a diplomei de doctor);

e) curriculum vitae;

f) lista de lucrări și contribuții științifice, asumată prin semnătură de către solicitant;

g) chitanţa de plată a taxei de procesare a dosarului de recunoaştere a  diplomei şi titlului de doctor.

Art. 9. Diplomele de doctor supuse recunoaşterii vor fi autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele vor fi supralegalizate sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. În situaţia în care există  suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, UIS va sesiza organele abilitate (CNRED şi/sau CNATDCU).

Art. 10.  Procedura privind recunoașterea recunoașterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, este următoarea:

(1) Comisia care evaluează dosarul de recunoaștere și care pronunță soluția cu privire la solicitarea de recunoaștere, denumită în continuare Comisie de evaluare, cuprinde în structura sa 3 membri: prorectorul de resort (în calitate de președinte) și două cadre didactice titulare (profesori sau conferențiari universitari) și un secretar tehnic. Comisia de evaluare este numită prin Decizie a Rectorului UIS (Anexa 2).

(2) Pentru evaluarea dosarului de recunoaștere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, comisia procedează astfel :

a) verifică dacă dosarul conţine toate documentele indicate la Art. 8;

b) verifică statutul instituției de învățământ superior care a emis documentele supuse recunoașterii funcției didactice obținute. În cazul în care există îndoieli asupra autenticității și legalității emiterii documentelor depuse la dosar, acestea se transmit către CNRED în  format electronic pentru verificare, constatarea CNRED fiind obligatorie;

c) comunică solicitantului, electronic şi/sau prin poştă, actele care nu au fost depuse, dacă dosarul este incomplet, în termen de maximum 10 zile de la primirea dosarului de la registratura universităţii. Completarea dosarului se face în maximum 20 zile de la data transmiterii de către UIS a informării, documentele depunându-se spre completare la registratura universității. Necompletarea în termen atrage de drept respingerea dosarului în baza avizului emis de UIS. În caz de respingere a dosarului, solicitantul sau reprezentantul acestuia cu procură notarială are dreptul să ridice documentele depuse, prin completarea unei cereri în termen de maximum 3 luni de la depunerea dosarului sau să solicite să-i fie trimise documentele din dosar prin poştă, caz în care spezele poştale sunt suportate de solicitant la destinaţie, nefiind vorba de spezele incluse în taxa de procesare. Neridicarea dosarului în termenul prevăzut îl decade pe solicitant din dreptul de a mai solicita documentele şi dă universităţii dreptul de a le distruge;

d) comisia de evaluare va elabora un raport, care conține soluția cu privire la solicitarea de recunoaștere (Anexa 3), în termen de cel mult 45 de zile de la depunerea dosarului  complet (inclusiv a documentelor solicitate spre completare, după caz).  Hotărârea comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor comisiei, pe care o transmite conducerii universității.

e) decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate se emite de către Rectorul Universității “Ioan Slavici” din Timișoara, conform normelor legale. Decizia este comunicată solicitantului prin poștă, la adresa de corespondență indicată în cererea de recunoaștere.

f) în cazul unei decizii de nerecunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, solicitantului i se comunică inclusiv hotărârea motivată a comisiei de evaluare, iar acesta poate depune contestaţie în termen de 30 de zile de la data confirmării prin poştă a primirii deciziei. Contestaţia se formulează în scris, se motivează, se înregistrează și se depune la secretariatul UIS.

g) contestația formulată de către solicitant se analizează și soluționează de către Comisia de soluționare a contestațiilor.  Aceasta este formată din formată din 3 membri: 3 profesori sau conferențiari, numiți prin Decizie a Rectorului UIS, alții decât cei care au constituit Comisia de evaluare. Raportul Comisiei de soluționare a contestațiilor care conține hotărârea se elaborează în cel mult  30 zile de la data înregistrării la universitate și are un caracter definitiv la nivelul UIS. Ulterior, decizia definitivă a Universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

h) Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate se emite de către Rectorul Universității “Ioan Slavici” din Timișoara, conform normelor legale. Decizia este comunicată solicitantului prin poștă, la adresa de corespondență indicată în cererea de recunoaștere.

Art. 11. Atestatul de recunoaştere a diplomei şi titlului de doctor (Anexa 4) se eliberează titularului, unei persoane împuternicite notarial, sau – la cererea scrisă a solicitantului – se transmite prin servicii poştale.

III. DISPOZIȚII FINALE

Art. 12. (1) Recunoaşterea de către UIS  a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul UIS.

 (2) Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate de către CNRED este valabilă şi produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.

(3) Prezenta metodologie a fost discutată și  aprobată de Senatul Universității “Ioan Slavici” din Timișoara în ședința din data de 09.05.2018, dată la care intră în vigoare.