Servicii Sociale si Burse

Universitatea „Ioan Slavici” din Timişoara dispune de programe de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte în învăţare şi de recuperare a celor cu dificultăţi în învăţare.

Stimularea performanţelor studenţilor este inclusă în politica generală promovată la nivelul Universităţii şi se realizează sub forme de recompensare variate: acordarea de burse, includerea studenților în echipele de cercetare ale profesorilor, premii anuale pentru cei mai buni studenți ai facultății, acordarea de facilități financiare, etc., fiind reglementată prin Programul de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte de învăţare şi de recuperare a celor cu dificultăţi.

Ajutorarea studenților cu dificultăți de adaptare și de învățare se realizează prin: organizarea de cursuri pregătitoare pentru anul I, asigurarea fiecărei grupe cu un coordonator, cadru didactic, posibilitatea de accesare a materialelor didactice prin internet, organizarea unor consultaţii acordate de cadrele didactice titulare, etc., fiind reglementată prin Programul de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte de învăţare şi de recuperare a celor cu dificultăţi.
 

Universitatea „Ioan Slavici” din Timişoara acordă burse studenţilor săi de la ciclurile de învăţământ universitar din fondurile proprii/atrase alocate în acest sens. Pot beneficia de burse din partea Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara, studenţii înmatriculaţi în Universitatea „Ioan Slavici” din Timişoara care obțin rezultate bune la învățătură, respectă disciplina universitară, au o comportare demnă și civilizată și se încadrează în criteriile stabilite prin Regulamentul privind acordarea de burse pentru studenții din UIS.

Prin burse studențești se înțelege:

a) recompensarea financiară acordată studențiilor care obțin rezultate bune la învățătură, sub formă de reduceri de taxe școlare. La  stabilirea nivelului reducerilor  de  taxă  se  va  avea  în  vedere  posibilitatea  acoperirii parțiale/integrale a taxei anuale de studii.

b) suportarea cheltuielilor ocazionate de participarea la activități de cercetare științifică, manifestări studențești, deplasări în străinătate în cadrul diferitelor proiecte câștigate de către Fundația – Universitatea “Ioan Slavici” din Timișoara;

c) premii acordate anual  studenților, pentru fiecare program de studii, în cadrul Galei „Student eminent”, organizată de Asociația “Orizonturi Universitare”, Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Filiala Timișoara a Academiei Române.

Regulament privind acordarea de burse

Regulament de stimulare a studenților cu performanțe înalte de învățare și de recuperare a celor cu dificultăți