PEDMEREMC

„Performanţă şi excelenţă în domeniul mediului şi energiei regenerabile prin entităţi moderne de tip cluster” cu acronimul PEDMEREMC

Programul POC/752/1/1/Mari infrastructuri de CD

Axa prioritara: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Obiectivul general este dezvoltarea capacităţii de CDI a clusterului MERWT (în domeniul mediului şi energiei regenerabile), incluzând construcţia a două nivele într-o clădire nouă (Timişoara) dotată cu laboratoare, evenimente specifice într-un loc stabil şi pe o periodă lungă (substituind astfel expoziţiile şi târgurile din domeniu desfăşurate în diferite locaţii la diferite date) în care se întalnesc cererea cu oferta în domeniul de specializare inteligentă a energiilor regenerabile şi mediului.

Clusterul este format (conform definiţiei din Ghidul Solicitantului) din mai multe stucturi sau grupuri de părţi independente. Se va realiza astfel un ecosistem de inovare prin îmbinarea cercetării (prin includerea INCEMC – Institut Naţional de Cercetare, şi celelalte firme din cluster) cu învăţământul (universitate şi liceu incluse în cluster, alte firme furnizoare de educaţie) şi producţie (SC Andrei Slavici SRL, fabrici la Cenei, SC Titus SRL – industria de servicii). Prin acest obiectiv general considerăm că se va dezvolta excelenţa în domeniu, iar prin colaborările cu institute de cercetare din Europa (prin intermediul INCEMC – Institutul Naţional de Cercetare în Electrochimie şi Materie Condensată) şi cu universităţile din Europa (prin intermediul Universităţii ”Ioan Slavici” – FIS-UIS) se va realiza un centru de competenţă de interes european.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OBS1 – construirea şi amenajarea unui cluster – centru pilot de cercetare, dezvoltare şi inovare şi crearea elementelor de inovare în domeniul energiei regenerabile şi mediului în vederea sporirii utilizării durabile a resurselor.

2. OBS2 – înfiinţarea a 2 laboratoare noi în Timişoara şi un laborator modernizat.

3. OBS3 – asigurarea serviciilor şi principiilor de funcţionare pentru noile capacitati ale cluster-ului MERWT.

4. OBS4 – studierea din punct de vedere teoretic şi experimental a unor tipuri de energie regenerabilă insuficient abordate, cum ar fi nămolurile din staţiile de epurare, staţii pilot individuale pentru fabricarea metanolului, etc., finalizată prin realizarea unui studiu de fezabilitate. 5. OBS5 – organizarea în cadrul clusterului a unui curs de formare pentru „green skills” în domeniul energiilor regenerabile şi mediului. Organizarea şi tiparirea unui curs de formare profesională şi a unui îndrumător în domeniul energiilor regenerabile (livrarea cursului de formare va fi atât online cât şi fizic), având structura: – A. Cadrul conceptual al energiilor rgenerabil, – B. Energia solară, – C. Energia cinetică a apei curgătoare a râurilor, – D. Energia eoliană, – E. Biomasa si studierea oportunititatii crearii unui parc de energii regeneranile national/regional la Cenei. Cuprisul studiului de fezabilitate va fi în concordanţă cu modelul propus în cadrul acestui proiect.

6. OBS6 – crearea de noi locuri de muncă pentru persoanele active în zona de interferenţă dintre două domenii prioritare: energii regenerabile şi respectiv calculatoare şi tehnologia informaţiei

7. OBS7 – creşterea numărului întreprinderi care beneficiază de facilităţile comune de CD construite.

8. OBS8 – organizarea a două expoziţii (una temporară şi una fixă), a unei conferinţe şi a unui atelier de energii regenerabile, atât în clădirea clusterului MERWT cât şi în cadrul parcului industrial Cenei, în vederea promovării antreprenoriatului şi a competentelor verzi (green skills) în domeniul energiilor regenerabile şi a mediulu,inclusiv posibilitatea de a oferi viitorilor antreprenori facilitatea de a-şi organiza propriile conferinţe virtuale.

9. OBS9 – crearea unei baze de date cu informaţii ştiinţifice şi economice actulizate în domeniul energiilor regenerabile şi mediului.

10. OBS10 – realizarea a 2 transferuri tehnologice inovative în domeniul energiilor regenerabile; 5 publicaţii şi o cerere de brevet.