Fisa Disciplinelor - Finante si Banci

Programe analitice (fisele disciplinelor) – sunt  precizate obiectivele disciplinei, competenţele profesionale şi transversale, conţinutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore de curs, seminar şi activităţi aplicative etc. pe teme, metodele de predare, sistemul de evaluare al studenţilor, modalitatea de stabilire a notei finale,  bibliografia minimală. 

Fişa disciplinei respectă Anexa 3 a O.M. 5703 din 2011. 

Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ şi conţinutul acestor discipline este în concordanţă cu standardele specifice profilului economic, domeniul Finante,  fiind în concordanţă cu misiunea declarată.