Prezentare Program de Studii Finante si Banci

Misiunea specializării Finanţe și Bănci este una didactică şi de cercetare ştiinţifică, fiind reprezentată de aplicarea unei curricule academice şi a unor programe analitice pe baza unor fişe ale disciplinelor care să permită specializarea complexă în domeniul Finanțe, oferind studenţiilor conceptele, metodele, instrumentele şi șimecanismele care contribuie la dezvoltarea capacităţii intelectuale şi acumularea cunoştiinţelor de specialitate, ca premise esenţiale ale formării de specialişti în domeniul Finanțe, pentru următoarele domenii de activitate: finanțe private și publice (Administrații ale Finanțelor Publice, Curtea de Conturi, Comisariate Regionale ale Gărzii Financiare, instituții de învățământ superior), instituții de credit, organisme și societăți specifice piețelor monetare, de capital și de asigurări (societăți de asigurări, reasigurări și co-asigurări, societăți de investiții financiare, fonduri și societăți închise și deschise de investiții, case de compensare).

Programul de studii  Finanțe și Bănci își propune să dezvolte cunoștințe, practici specifice și competențe necesare specialiștilor în domeniile financiar și bancar, în acord cu direcțiile actuale și de perspectivă în domeniul economic,  în organizarea și conducerea finanțelor moderne din toate sectoarele de activitate ale economiei și pentru  toate entitățile economico – financiare care activează în sectorul serviciilor financiare din ţară şi din străinătate.

Obiectivele programului de studii. Obiective de formare şi competenţe

Obiectivul programului de studii Finanțe și Bănci constă în formarea de competenţe profesionale şi de aptitudini practice necesare viitorilor economişti, precum şi în educarea studenţilor prin transmiterea şi dezvoltarea cunoştinţelor teoretice, fundamentale şi de specialitate din domeniul Finanțe, în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (CNCSIS).

Competenţele, deprinderile şi cunoştinţele dobândite pot fi aprofundate prin continuarea studiilor la programele de masterat şi apoi de doctorat, asigurându-se educaţia şi dezvoltarea profesională continuă a absolvenţilor specializării Finanțe și Bănci, în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi cu nevoile societăţii manifestate pe piaţa forţei de muncă.

În vederea realizării misiunii, obiectivele specializării Finanțe și Bănci vizează:

  • formarea unor specialişti cu pregătire multidisciplinară, în vederea obținerii obținerii cunoștințelor și aptitudinilor pentru economiști specialiști în domeniile financiar și bancar, capabili a se adapta evoluţiei mediului economic românesc şi european;
  •  desfăşurarea şi susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi  a studenţilor în programe de cercetare care să le deschidă noi direcţii de acţiune şi să contribuie la creşterea calităţii învăţământului superior economic românesc;
  • formarea de deprinderi și abilități, care să permită absolvenților aplicarea cunoștințelor și realizarea de activități profesionale în domeniul financiar – bancar;
  • formarea de specialişti cu un sistem de gândire şi acţiune propriu, capabil să găsească soluţii optime pentru funcţionarea  eficientă  a economiei naţionale.