Codul de Etica

 Extras  din  CODUL  DE  ETICĂ  AL  UNIVERSITĂȚII  „IOAN  SLAVICI”  TIMIȘOARA :

Articolul 1

(1) Codul de etică și deontologie universitară face parte din prezenta Cartă și este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Codul de etică și deontologie universitară exprimă idealurile, principiile şi normele morale pe care membrii comunităţii “Ioan Slavici” consimt să le respecte şi să le urmeze în activitatea lor profesională.  El stabileşte principalele linii de conduită etică profesională pe care comunitatea “Ioan Slavici”  îşi propune să le urmeze şi penalizările posibile în cazul încălcării acestora.

(3) Codul de etică și deontologie universitară este menit să opereze ca un contract moral între membrii comunităţii “Ioan Slavici” – studenţi, cadre didactice, personal nedidactic – contribuind la coeziunea membrilor Universităţii şi la instalarea unui climat academic bazat pe cooperare şi competiţie corectă şi prin aceasta la creşterea prestigiului UIS.

(4) Codul de etică și deontologie universitară nu se substituie legii sau altor coduri şi reglementări. El încearcă să acopere câmpul de activitate cuprins între lege şi morală. Codul de etică și deontologie universitară şi aplicarea lui nu exclud şi nu înlocuiesc drepturile şi obligaţiile legale care revin membrilor comunităţii “Ioan Slavici”. El corelează relaţiile pur contractuale cu încrederea, ataşamentul şi responsabilitatea şi protejează membrii comunităţii “Ioan Slavici”  de comportamente nedrepte, necinstite sau oportuniste.

 Articolul 2

Codul de etică și deontologie universitară al Universității „Ioan Slavici” din Timișoara cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

a) măsurile educaţionale, administrative şi tehnice care se iau pentru garantarea originalităţii lucrărilor de licenţă, a articolelor ştiinţifice, a proiectelor, a proiectelor de cercetare, a invenţiilor şi brevetelor, articolelor, cărţilor şi a oricăror lucrări publicate de către editurile care funcţionează în structura/subordinea UIS sau a altor asemenea lucrări, precum şi sancţiunile aferente;

b) stabilirea situaţiilor de conflicte de interese şi incompatibilităţi, în conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 199/2023;

c) definirea a ceea ce constituie o conduită inacceptabilă a membrilor comunităţii universitare;

d) măsurile necesare pentru consolidarea sau, după caz, dezvoltarea unei culturi organizaţionale de natură morală, prin implicarea tuturor categoriilor de membri ai comunităţii universitare;

e) cadrul intern necesar pentru prevenirea abaterilor de la normele naţionale sau interne în ceea ce priveşte etica şi deontologia universitară;

f) îndrumări pentru solicitarea de consiliere şi/sau sesizare a unui comportament neetic, principii privind gestionarea riscurilor etice, respectiv metode de instruire şi ajutorare a membrilor comunităţii universitare.

 Articolul 4

(1) Prezentul Cod este aplicabil tuturor membrilor comunității UIS studenţi, cursanţi, personal didactic şi de cercetare, personal didactic auxiliar şi personal administrativ .

(2) Dispozițiile prezentului Cod trebuie interpretate conform prevederilor legale și în concordanță cu normele și principiile morale și etice.